Ympäristö

Ympäristö ja kestävä kehitys

 

Ympäristö ja kestävä kehitys ovat Mustavaaran Kaivos Oy:n strategian pääkohtia. Yrityksemme menestyminen edellyttää ympäristöstä huolehtimista, sosiaalista vastuuta ja toimintojen tehokkuutta. Tavoitteenamme on pitää kaivoksen toiminnan vaikutukset ympäristöön mahdollisimman pieninä.

 

Yhtiömme arvostaa ympäristöä. Ympäristöasioissa yhtiö tekee yhteistyötä muun muassa lähikylien ja muiden sidosryhmien kanssa. Ympäristövaikutuksista tiedotetaan säännöllisesti. Päämääränämme on olla ympäristöasioissa kaivosalan kärkiyritysten joukossa ja kehittää jatkuvasti ympäristöystävällistä toimintaa. 

 

   

Tavoitteenamme on minimoida kaivoksen toiminnan vaikutukset ympäristöön ja maksimoida malmin arvokkaiden metallien talteenotto. Sulattoprosessissa pyrimme mahdollisimman tehokkaaseen energian käyttöön esimerkiksi hyödyntämällä prosessissa syntyvät hukkalämmöt. 

 

Mustavaaran Kaivos Oy osallistuu Tekesin Green Mining -ohjelmaan, jonka päätavoitteena on nostaa Suomi ekotehokkaan mineraaliteollisuuden globaaliksi edelläkävijäksi vuoteen 2020 mennessä. Yksi Mustavaaran Kaivos Oy:n Green Mining –hankkeista oli Geologian tutkimuskeskuksessa keväällä 2012 suoritettu pilottimittakaavainen rikastuskoe. Tekes tuki myös Swerea MEFOSin metallurgisessa tutkimuslaitoksessa Mustavaaran rikasteella tehtyjä sulatustestejä syksyllä 2012. 

 

 

             

                                                                     Green Mining -

                                                          Huomaamaton ja älykäs kaivos

                                                                       2011-2016

 

Katso Green Mining –ohjelman esittelyvideolta ohjelmaan kuuluvien Mustavaaran Kaivos Oy:n kehityshankkeiden esittely tästä linkistä

 

Myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tukenut Mustavaaran projektia liiketoiminnan kehityshankkeissa. 

 

Metallitehdashankkeen YVA-menettely saatettu päätökseen

Mustavaaran Kaivos Oy on joulukuussa 2012 toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman, joka koskee metallitehdashanketta. Metallitehtaan rakentamista suunnitellaan Raaheen.

 

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus antoi lausunnon YVA-ohjelmasta huhtikuussa 2013. YVA-ohjelman ja saatujen lausuntojen pohjalta yhtiö laati YVA-selostuksen ja toimitti sen ELY-keskukselle kesäkuussa 2016. YVA-menettely päättyi joulukuussa 2016 ELY-keskuksen annettua lausuntonsa yhtiön arviointiselostuksesta. YVA-menettelyn eteneminen eri vaiheineen on luettavissa valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelun kautta. Parhaillaan yhtiö valmistelee metallitehtaan ympäristölupa-anomusta.

 

Kaivokselle ja rikastamolle myönnetty ympäristö- ja vesitalouslupa

Aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt Mustavaaran Kaivos Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan kaivoksen ja rikastamon toimintaan. Lupapäätös on kokonaisuudessaan luettavissa AVI:n lupatietopalvelun kautta.

 

Ympäristöön liittyvien lupien aikataulu